פסילת מינימום בעבירות תנועה

זמן קריאה: 11 דקות

תוכן עניינים

אולי תתפלא לשמוע אבל מסתבר שישנם לא מעט נהגים שכלל לא מודעים לכך שיש פסילת מינימום בעבירות תנועה רבות. 
הסיבה לכך היא שפסילת המינימום הקבועה בפקודת התעבורה תחול על מי שהורשע בעבירת תנועה חמורה ואינה תלויה בכמות הפעמים שזומנת למשפט או בנקודות נהיגה שצברת. 

למקרה שזה לא ברור נגיד שאנחנו ממש לא ממליצים לבצע עבירות תנועה מכל כך הרבה סיבות, אבל אם כבר נתפסת מבצע אחת, הכנו עבורך מדריך שיעשה לך סדר בכל הקשור בפסילות מינימום בעבירות תנועה.

המקור החוקי לפסילה משופט

כמו שאתה יודע בתי המשפט בישראל פועלים מכח החוק. 
כאשר החוק מחייב את בית המשפט לקבוע עונש מינימום לעבירה מסוימת, לבית המשפט אין סמכות לחרוג מלשון החוק. 
יחד עם זאת במרבית הסעיפים הקובעים עונשי מינימום השאירו פתח לבית המשפט לחרוג מעונש המינימום כחלק מנסיבות מיוחדות שיפורטו בפסק הדין. 

מכאן אפשר ללמוד שבית המשפט לתעבורה לא יחרוג לעיתים קרובות מהכלל ויגזור עונשים נמוכים מעונש המינימום.

כדי לאפשר לשופט לעשות זאת עליך להציג בפניו מכלול נסיבות קשה או חריג, בקשר לעבירה עצמה או בקשר עם נסיבות אישיות אחרות, ואו אז יוכל השופט להפעיל את שיקול דעתו ולגזור עונש ראוי אחר. 

קח בחשבון שלא כל נסיבה אישית בהכרח תהפוך לנסיבה מקילה וכדי שבית המשפט ישתכנע מאמיתות דבריך רצוי להציג אסמכתאות בנושא.

סעיף 35 לפקודת התעבורה הינו הסעיף הראשון בפרק השישי העוסק בפסילת רישיון ואיסור שימוש ברכב. 
הסעיף מעניק סמכות לבית המשפט לתעבורה להורות על פסילת רישיון נהיגה.

"הורשע אדם בעבירת תעבורה או בעבירה לפי חוק אחר הכרוכה בנהיגה ברכב, רשאי בית המשפט שהרשיעו, או שנתן, גם אם לא הרשיעו, צו שירות לפי סימן ד'1 לפרק ו' לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – צו שירות), או צו מבחן לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן – צו מבחן), נוסף על כל עונש אחר במקומו, לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, לצמיתות או לתקופה מסוימת או עד שיתמלאו התנאים שקבע בית המשפט ולחייבו לקבל הדרכה בנהיגה נכונה כפי שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לענין סעיף זה, רואים צו שירות או צו מבחן כעונש אחר אף אם ניתן ללא הרשעה."

במילים פשוטות נסביר שסעיף זה מעניק לשופט סמכות להורות על פסילת רישיון הנהיגה שלך וזאת בנוסף לכל עונש אחר. 

אם עיינת בסעיף כנראה הבחנת שלשופט יש סמכות גם להורות על אמצעי תיקון מסוג נהיגה נכונה. 
בפועל בתי המשפט לתעבורה ממעטים לעשות שימוש בסעיף אך כן מטילים עונשים נוספים כגון קנס כספי או פסילה על תנאי ועל כך נרחיב בהמשך.

פסילה על תנאי

אחד העונשים הנפוצים ביותר בבתי המשפט לתעבורה, למעט קנסות, הוא עונש הפסילה על תנאי. 
משמעות התנאי כלשונו – בתנאי שתימנע מביצוע עבירות בתקופת התנאי. 
כל עוד לא תבצע עבירות לא יתאפשר להפעיל את התנאי ובסיום התקופה הוא יתבטל מעצמו.

עונש התנאי שקיבלת הינו “בר הפעלה”.
המשמעות היא שבמידה ותיתפס בתקופת התנאי בית המשפט יוכל להפעילו או להאריכו.

"בית-המשפט רשאי, באין הוראה אחרת בפקודה זו, לפסול נאשם פסילה על תנאי מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, ורשאי בית המשפט לקבוע שמקצתה של תקופת הפסילה תהיה על תנאי."

כמי שעוסקים בתחום שנים רבות זה המקום לציין שבתי המשפט לתעבורה לא מטילים עונשי פסילה בפועל ואז מורים על תנאי כחלק ממנה. 
במרבית המקרים תקופת הפסילה בפועל נגזרת בנפרד מתקופת הפסילה על תנאי.

בית המשפט לתעבורה נוטה לגזור עונשי תנאי כדבר שבשגרה והשוני ביניהם הוא משך התנאי והעבירות המפעילות אותו. 

שים לב שתקופת התנאי חלה מרגע מתן גזר הדין אלא אם נקבע אחרת.
אם נגזר עליך עונש מאסר מאחורי סורג ובריח, תקופת התנאי, כמו גם הפסילה שכנראה קיבלת, יחלו מיום שחרורך ממאסר.

הרישיון בסכנה?
חושש מפסילה ממושכת?
אתה לא 
לבד!

או חייג עכשיו ליעוץ מיידי

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג
הרישיון בסכנה? חושש מפסילה ממושכת?
אתה
לא לבד!  
או חייג עכשיו ליעוץ מיידי

פסילת מינימום לא תוטל כתנאי

"על אף האמור בסעיף קטן (א), אם נקבעה בחיקוק לגבי עבירה שעליה הורשע הנאשם פסילה לתקופת מינימום מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה (להלן בסעיף זה – תקופת מינימום), ייפסל בפועל ולא יורה בית המשפט כי הפסילה לתקופת המינימום, כולה או מקצתה, תהיה על תנאי, אולם אם הורשה בית המשפט בחיקוק להורות על פסילה לתקופה קצרה מתקופת המינימום רשאי הוא להורות כי התקופה שקבע או מקצתה תהיה על תנאי."

במילים של בני אדם – סעיף 36(ב) לפקודה קובע שאם על העבירה שעשית יש עונש פסילת מינימום, בית המשפט לא יוכל לקבוע שהפסילה תהיה על תנאי והוא חייב להפעיל אותה.

יחד עם זאת, גם כאן הושאר לבית המשפט שיקול דעת ונקבע חריג לחריג שמאפשר לשופט בכל זאת להטיל את הפסילה כתנאי (כולה או חלקה).
כדי שהשופט יוכל לעשות זאת צריך לבדוק האם בעבירה המקורית (זו שעליה יש פסילת מינימום) מאפשרת לו לחרוג מהמינימום. 
אם התשובה לכך חיובית אז לבית המשפט יש סמכות לקבוע שגם פסילת המינימום תהיה על תנאי. 
אם התשובה שלילית אז בית המשפט חייב להורות שהפסילה תהיה בפועל ולא על תנאי.

אם קראת עד כאן בעיון בוודאי כבר הבנת שכמעט בכל עבירות התנועה יש לבית המשפט סמכות לחרוג מעונש המינימום בנסיבות מיוחדות.

הפעלת פסילה על התנאי

"מי שנפסל על תנאי ייפסל בפועל אם תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו, ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים, עבר אותה עבירה שעליה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה או עבירה אחרת שקבע בית המשפט בגזר הדין, והורשע בשל העבירה הנוספת תוך התקופה האמורה או לאחריה; התקופה האמורה תתחיל מיום גזר הדין, ואם נושא הנאשם אותו זמן עונש מאסר – מיום שחרורו מן המאסר, והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת."

גם אנחנו חושבים שיש בסעיף הזה הרבה יותר מדיי מלל ולכן נעזור לך לפרק אותו.

תקופת הפסילה על תנאי שבית המשפט לתעבורה יכול להטיל היא בין שנה לשלוש שנים.
אם קיבלת פסילה על תנאי, ובתקופת התנאי ביצעת עבירה דומה (או כזו שמפעילה את התנאי), בית המשפט יפעיל את התנאי בין אם הורשעת בתוך תקופת התנאי ובין אם הורשעת לאחר שהתנאי הסתיים. 
המועד הקובע לעניין זה הוא מועד ביצוע העבירה – האם העבירה החדשה היתה בתוך תקופת התנאי – כן או לא.

עוד קבוע הסעיף כי הפסילה על תנאי שהופעלה תחל מיום גזר הדין או מיום שחרורך ממאסר, אם לא הוחלט אחרת. 

חשוב לשים לב שהעבירות שמפעילות את התנאי הן רבות ולא מדובר רק בעבירה זהה לעבירה הקודמת, אלא ברשימת העבירות המופיעות בתוספת הראשונה והשניה לפקודה.

אגב, סעיף 36(ה) לפקודת התעבורה קובע שאם הגשת ערעור על גזר הדין באפשרותך לבקש מבית המשפט להשהות את הפסילה עד לתוצאות הערעור.

הארכת פסילה על תנאי

"בית משפט שהרשיע נאשם בעבירה נוספת, במקום לצוות על הפעלת הפסילה על תנאי, רשאי, מטעמים שיירשמו, לצוות על הארכת תקופת הפסילה על תנאי או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע שבנסיבות הענין לא יהיה צודק להפעיל את הפסילה על תנאי."

גם כאן מקבל בית המשפט את זכות המילה האחרונה אם הוא סבור שבנסיבות המקרה שלך לא יהיה נכון להפעיל את התנאי.

בסמכות השופט להורות על הארכת תקופת התנאי.
המקסימום להארכה הוא שנתיים נוספות.
אם בית המשפט הורה על הארכת הפסילה המותנית שלך, התקופה תחל להיספר רק כאשר יסתיים התנאי המקורי.
למעשה מדובר בתנאים מצטברים שנספרים זה אחר זה.

קח בחשבון שבית המשפט צריך לכלול בגזר הדין הסבר מדוע בחר שלא להפעיל את התנאי. 
לרוב שיקולים כמו הליכי שיקום או אבחנה כי לא מדובר בדפוס התנהגות עברייני החוזר על עצמו.

פסילת מינימום בעבירות תנועה - עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג מדריך

עכשיו בוודאי תשאל – איך הדפוס לא חוזר על עצמו אם נתפסת שוב בתקופת התנאי?
ובכן, אי אפשר לומר שאין משהו בדבריך אך יחד עם זאת המציאות עולה על כל דמיון ותתפלא לשמוע כמה אנשים נורמטיביים לחלוטין הסתבכו בפרקי זמן קצרים במס’ אירועים. 
לפעמים זה יכול להיות בגלל לחץ בעבודה, במשפחה, בזוגיות ועוד מיליון ואחת סיבות. 
זה עדיין לא אומר שצריך להכניס למאסר ולזרוק את המפתח.
שופט תעבורה שוקל שיקולים נוספים רבים בעת מלאכת גזירת עונשו של נאשם.

חידוש פסילה על תנאי

אפשרות נוספת שיש לשופט היא להורות על חידוש תקופת התנאי אחרי שזו הסתיימה.
מצב כזה יכול לקרות כאשר העבירה בה הורשעת בוצעה בתוך תקופת התנאי אבל ההרשעה הגיעה לפעמים שנים לאחר מכן. 

במצב של חידוש תנאי המועד הקובע הוא מועד גזר הדין אם לא נקבע אחרת. 
כך שלמשל אם ביצעת עבירה בין התקופה של סוף התנאי הראשון ועד תחילתו של התנאי השני – לא ניתן יהיה להפעיל את התנאי. 
הוא לא היה בתוקף במועד ביצוע עבירת “הביניים”.

חובת הפעלת פסילה על תנאי

"בית המשפט לא יאריך את תקופת התנאי כאמור בסעיף קטן (ו), אלא לגבי ההרשעה הראשונה של הנאשם בשל עבירה נוספת."

כמו שהבנת לבית המשפט לתעבורה יש אפשרויות רבות לבחור כיצד לנהוג עם עונש התנאי שקיבלת.
אבל מה קורה אם הורשעת בפעם השלישית?

פה כבר המחוקק לא השאיר לבית המשפט ברירה וקבע כי תנאי שהוארך או חודש פעם אחת יהפוך לחב הפעלה.
המשמעות היא שבית המשפט יהיה מחויב להפעיל את עונש התנאי ולא יהיה לו שיקול דעת.

מקרה לדוגמא:
נניח שהורשעת בעבירת מהירות ובית המשפט גזר עליך פסילה על תנאי של 2 חודשים למשך שנתיים. 
המשמעות היא שממועד גזר הדין, ולמשך שנתיים, אם תורשע בבית המשפט שוב על עבירת מהירות תוכל לבקש להאריך את התנאי.
אם בתוך תקופת התנאי הראשונה, או בתקופת התנאי השניה תורשע בעבירת מהירות שלישית, בית המשפט יהיה חייב להפעיל את התנאי.

שים לב שהדוגמה היא רק לצורך ההסבר ובמציאות ישנן עבירות נוספות שיוכלו להפעיל את התנאי ולא רק עבירות מהירות.

חשוב שתדע!

פסילת רישיון משופט חלה על כל סוגי הרכב המחייבים רישוי
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג
חשוב שתדע!
פסילת רישיון משופט חלה על כל סוגי הרכב המחייבים רישוי

פסילת מינימום 2 חודשים

"הורשע אדם על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע על אחת העבירות האמורות או על אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה, דינו, בנוסף לכל עונש אחר, פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משני חדשים. אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר."

סעיף זה מורה לשופט שהרשיע אותך בביצוע עבירה מהתוספת השניה לפקודה לפסול אותך לתקופה מינימלית של חודשיים אם בשנתיים שקדמו לעבירה הורשעת בעבירה מהתוספת הראשונה או השניה. 

גם כאן לבית המשפט סמכות להחליט שאינו מפעיל את פסילת המינימום בשל נסיבות מיוחדות.

יחד עם זאת, אם אתה מוצא את עצמך מבצע עבירות “קלות” לעיתים תכופות, דע שברגע האמת התביעה לא תהסס לבקש את פסילתך בגין ריבוי עבירות. 
או כמאמר הפתגם הידוע – הכמות הופכת לאיכות.

פסילת מינימום 3 חודשים

פסילת מינימום בת 3 חודשים היא עונש נפוץ בבתי המשפט לתעבורה וכולל בתוכו מגוון עבירות תנועה חמורות.

עבירות אלה יכולות לעמוד בפני עצמן או כעבירות נלוות לעבירות אחרות. 
וכן – העבירות הנלוות יכולות גם הן להיות בעלות פסילת מינימום.

פסילת מינימום בעבירות תנועה - עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג מדריך

הורשע אדם –(1) על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה;(2) על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש;(3) על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש,דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים. אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

סעיף 38 מחולק ל-3 תתי סעיפים ומכאן גם ההסבר המפוצל. 

סעיף 38(1)

הסעיף הראשון קובע כי הרשעה בעבירה הרשומה בתוספת הראשונה לפקודת התעבורה תחייב את השופט לפסול אותך ל-3 חודשים לפחות.

בתוספת הראשונה תמצא את העבירות הבאות:

 • נהיגה ללא רישיון
 • נהיגה ללא מלווה (לנהג חדש)
 • אי מסירת פרטים לאחר תאונה
 • הסעה של 3 נוסעים (לנהג חדש מתחת גיל 21)
 • נהיגה באופן מסוכן או שגרמה חבלה
 • עקיפה בדרך לא פנויה שגרמה הפרעה או סיכון
 • נהיגה תחת השפעת סמים או משקאות משכרים 
 • הסעה בשכר עם מספר נוסעים גדול מהמותר
 • נהיגה ברכב שנאסר בשימוש

38(2)

הסעיף השני קובע כי עליך להיפסל לפחות ל-3 חודשים אם עברת עבירה מהתוספת השניה לפקודת התעבורה שגרמה לנזק בנפש או ברכוש. 

שים לב שהסעיף אינו קובע איזה אדם נחבל, או מה מידת החבלה, ושל מי הרכוש שניזוק. במילים אחרות – גם תאונה עצמית יכולה להוביל לכתב אישום.

בתוספת השניה תמצא את העבירות הבאות:

 • נהיגה בקלות ראש
 • מהירות חריגה בנסיבות
 • אי מסירת פרטים לאחר ביצוע עבירה
 • מסירת פרטים כוזבים לאחר ביצוע עבירה
 • כניסה למפגש עם רכבת בניגוד לאותות אזהרה
 • מערכת היגוי לקויה
 • בלמים לקויים
 • אי מתן זכות קדימה לפי תמרור
 • נהיגה במצב השולל שליטה ברכב או את ראיית הדרך
 • נהיגה ברכב שלא ניתן לשלוט בו
 •  סיכון או פגיעה בעת נסיעה ברוורס
 • סינוור רכב המגיע ממול
 • שמירת בטחון הנוסעים העולים והיורדים מהאוטובוס

38(3)

הסעיף השלישי קובע פסילת מינימום במקרה שנגרמו לאדם חבלות של ממש כתוצאה משימוש ברכב. 

המשמעות היא שאם כתוצאה מהשימוש שלך ברכב נגרמו למישהו (לא משנה מי) חבלות של ממש ותורשע בכך, השופט ידרש לגזור תקופת פסילה מינימלית בת 3 חודשים.

שים לב שעונש פסילת המינימום בכל הסעיפים הוא בנוסף לכל עונש אחר.
המשמעות היא שבית המשפט יכול להורות גם על פסילה ארוכה יותר וגם להטיל עונשים נוספים.

חשוב לזכור!
בנסיבות מיוחדות בית המשפט יכול לחרוג מפסילת המינימום
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

חשוב לזכור!
בנסיבות מיוחדות בית המשפט יכול לחרוג מפסילת המינימום

פסילת מינימום 12 חודשים

"על אף האמור בסעיף 38, אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת; אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר."

במילים פשוטות נסביר שאם תורשע בעבירה מהתוספת הראשונה או התוספת השניה, שכתוצאה ממנה נגרמו לאדם חבלות של ממש, ובשנתיים שקדמו לה הורשעת בעבירה דומה, פסילת המינימום תעמוד על שנה אחת.

הפסילה אינה באה במקום עונשים נוספים ולשופט עומדת האפשרות להפחית מהפסילה מטעמים שיפורטו בגזר הדין.

 

פסילת מינימום 24 חודשים

"הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3), דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר."

האיסור על נהיגה בשכרות הקבוע בסעיף 62(3) קיבל מעמד מיוחד בפקודת התעבורה.
הסיבה לכך נעוצה בחומרת העבירה שכן נקבעה בצידה פסילת מינימום בת שנתיים וזאת בנוסף לעונשים אחרים. 

נכון להיום נהיגה בשכרות יכולה להיווצר ב-3 מצבים:
הראשון הוא מצב בו שתית כמות אלכוהול גדולה מהמותר ונמצאת שיכור במכשיר הינשוף.
המצב השני הוא אם סירבת לבצע בדיקה, נשיפה או דם.
המצב השלישי הוא אם עלה חשד סביר לשימוש בסמים ונמצאו בגופך תוצרי סם או חלקיו. 

במקרה של שכרות חוזרת בטווח של שנה מהרשעה קודמת פסילת המינימום תעמוד על 4 שנים.

פסילת מינימום בעבירות תנועה - עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג מדריך

פסילת מינימום 36 חודשים

"הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 64 או לפי סעיף 64א, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר."

סעיף זה קובע כי הרשעה בעבירה של גרימת מוות בנהיגה רשלנית או בהפקרה אחרי פגיעה תחייב פסילת מינימום בת 3 שנים.
כמובן שהפסילה תהיה בנוסף לעונשים אחרים וביניהם מאסר בפועל. 

פסילת מינימום 120 חודשים

"הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיפים 62(3), 64, 64א, 65(א)(2) או (3) או 67, או על עבירה לפי סעיף 301ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977, תוך שימוש ברכב, ובעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מעשר שנים;"

כאן נקבע שאם תורשע פעם שלישית ב-10 שנים באחת מהעבירות, אתה צפוי לפסילה של 10 שנים.

העבירות שעלולות להוביל לפסילה זו הן:

 • נהיגה בשכרות (סמים או אלכוהול
 • גרימת מוות בנהיגה רשלנית
 • הפקרה אחרי פגיעה
 • אי עצירה לפני מחסום רכבת
 • אי עצירה בפני רכבת
 • נהיגה בפסילה
 • נהיגה בניגוד לתנאים ברישיון
 • המתה בקלות דעת 

פסילה לצמיתות

"נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי פסקה (1), והוא הורשע על עבירה מהעבירות המנויות בפסקה האמורה שעבר בתקופה שממועד פסילת הרישיון ועד שנתיים לאחר שחודש, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות."

"נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי פסקה (2), והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בתקופה שממועד פסילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות."

כמו שכבר הבנת בשורה התחתונה אם תחזור ותבצע עבירות חמורות תמצא את עצמך די במהירות ללא רישיון נהיגה. 

מעבר לעונשי המינימום הקבועים בצד עבירות התנועה המצוינות מעלה, ישנם עונשי מינימום נוספים ולא היינו ממליצים לך להכיר אותם מקרוב.

עוד נספר לך שגם אם לא הואשמת בעבירה שיש בצידה פסילת מינימום, הרי שבית המשפט יכול להורות על פסילה, כך או אחרת, וככל שהעבר התעבורתי שלך עשיר יותר, כך יגדלו סיכוייך להחמרה בעונש.

עודכן לאחרונה בתאריך 19 בספטמבר 2023 ע"י עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג

עו״ד אוריאל גולדברג

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג עוסק בלעדית בדיני התעבורה בישראל משנת 2012.

המשרד חתום על הצלחות רבות בעבירות מהירות מופרזת, תאונות דרכים, נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, עבירות הפקרה (פגע וברח), נהיגה בשלילה, דוחות תנועה וביטול נקודות. 

הייצוג במשרד אישי, דיסקרטי ובהתאם לכללי החיסיון.

כדי שנהיה הכי טובים עבורך, אנו מקפידים על רענון נהלי המשטרה, החוק והפסיקה באופן שוטף.

עורך דין תעבורה תל אביב