פסילה מנהלית

מהי פסילה מנהלית?

פסילת רישיון נהיגה לתקופת זמן קצובה על ידי קצין משטרה שדרגתו מפקח ומעלה. פסילה זו מכונה פסילה מנהלית מאחר שהיא מבוצעת על ידי קצין משטרה עוד בטרם הוגש כתב אישום כנגד הנהג, וזאת להבדיל מהפסילה השיפוטית, אשר מבוצעת על ידי בית המשפט לאחר שכבר הוגש כתב אישום כנגד הנהג ונערך משפט.


מהן עבירות התנועה שבגינן ניתן להורות על פסילה מנהלית?

בהתאם לפקודת התעבורה, לא ניתן להורות על פסילה מנהלית בגין כל עבירת תנועה, אלא רק בגין עבירה שנכללת ברשימת העבירות שמופיעות בתוספת הרביעית לפקודה, או עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל אדם או ניזוק רכוש.

לקצין המשטרה יש סמכות שבשיקול דעת להורות על הפסילה המנהלית אם יש לו יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד הנהג, כאשר תקופת השלילה נקבעת לפי נסיבות העבירה. זאת, למעט במקרה שבו נהרג אדם בתאונת דרכים, שאז הקצין חייב בכל מקרה להורות על פסילה מנהלית של רישיון הנהג למשך 90 יום, בלי שהדבר כלל נתון לשיקול דעתו.

  • דוגמאות לעבירות שמופיעות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה – פסילת רשות ל-30 יום:
  • אי ציות לתמרור עצור או תן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים וכן נסיעה באור אדום.
  • נהג שנתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.
  • נהיגה ברכב לא תקין העלול לסכן עוברי דרך.
  • עקיפה מסוכנת, עקיפה בדרך לא פנויה.
  • חציית קו הפרדה רצוף (קו לבן).
  • נסיעה במהירות גבוהה ביותר מ-30 קמ”ש מהמהירות המרבית המותרת בדרך עירונית, או במהירות גבוהה ביותר מ-40 קמ”ש מהמהירות המרבית המותרת בדרך מהירה ובדרך שאינה עירונית.
  • משקל יתר של 25% ומעלה מהמשקל הכולל המותר של הרכב.
  • נסיעה במחסום רכבת כאשר המחסום עולה או יורד.
  • הובלת חומרים מסוכנים בניגוד לחוק.

עבירות שגרמו לתאונת דרכים עם נפגעים או עם נזק לרכוש גוררות פסילת רשות ל-60 יום. עבירות שגרמו לתאונת דרכים שבה נהרג אדם גוררות פסילת חובה ל-90 יום.

איש שנשלל רישיון הנהיגה שלו

מי רשאי להורות על פסילה מנהלית?

כאמור, רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה מוסמך להורות על פסילה מנהלית. מכאן נובע כי לשוטר שאינו קצין אין סמכות להורות על פסילה מנהלית. לפיכך, אם שוטר שאינו קצין עוצר נהג שביצע עבירה שבגינה ניתן להורות על פסילה מנהלית, כפי שקורה בדרך כלל, אותו שוטר כשלעצמו איננו מוסמך להורות על פסילה מנהלית של רישיון הנהג, אך הוא רשאי לדרוש ממנו להתלוות אליו אל קצין משטרה.

לחלופין, אותו שוטר רשאי ליטול (“להחרים”) מהנהג את רישיון הנהיגה שלו, אם כי במקרה כזה יש לתת לו אישור על נטילת הרישיון וכן זימון לשימוע בתוך 3 ימים בפני קצין משטרה. האישור ייחשב כרישיון הנהיגה שניטל, וזאת עד למועד השימוע. תחת זאת, השוטר רשאי שלא ליטול מהנהג את רישיון הנהיגה שלו, ועם זאת לתת לו זימון לשימוע תוך 3 ימים.


מהו משך הפסילה המנהלית?

הפסילה המנהלית היא סנקציה על נהג אשר ביצע עבירת תנועה, אולם מטרתה אינה להעניש, כי אם להרחקה של הנהג מהכביש עד לתחילתו של ההליך השיפוטי. המשמעות היא כי הפסילה המנהלית תוטל במצב שבו קצין המשטרה מעריך כי העבירה שבוצעה תגרור אחריה הגשת כתב אישום. לקצין יש סמכות להטיל פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה לתקופה של עד 90 ימים, כתלות בחומרת העבירה ותחת המגבלות הקבועות בחוק.

פסילה זו תינתן במצב שבו עבירת התנועה הייתה קלה יחסית, אך בכל זאת גוררת אחריה הגשת כתב אישום. בקטגוריה זו נכללות בדרך כלל עבירות כגון עקיפה מסוכנת תוך חציה של פס הפרדה רציף, נהיגה בשכרות, אי ציות לתמרור עצור, אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה או עבירות נהיגה אחרות אשר מסכנת את שאר משתמשי הדרך. חשוב לציין כי פסילה ל-30 ימים תינתן אך ורק במקרה שבו לא נגרם נזק לגוף או לרכוש, אלא עצם ביצוע העבירה הציב בסיכון את משתמשי הדרך ועל כן הנהג צריך לשאת באחריות למעשיו ולהישפט.
פסילה מנהלית לפרק הזמן הנ”ל תינתן במצב שבו התרחשה תאונת דרכים אשר גרמה נזק לרכוש ו/או נזקי חבלה לגוף שאינם חמורים. הפסילה תינתן לשיקול דעתו של קצין המשטרה, ללא תלות בעבירת התנועה אשר הובילה לתאונה. כלומר גם אם עבירת התנועה הינה עבירה קלה יחסית, אך עצם זה שהעבירה הובילה לתאונה בפועל- עשויה לגרור עמה פסילה מנהלית והגשת כתב אישום.

במצב שבו התאונה גרמה למותו של אדם, ובמידה וקצין המשטרה מעריך כי ישנן ראיות מוצקות אשר יובילו בסופו של דבר להגשת כתב אישום- תוביל לפסילה מנהלית לתקופה של 90 ימים.

לאחר הגשת כתב האישום ותחילת המשפט, השופט רשאי להחליט האם הפסילה המנהלית תישאר בעינה עד לתום התקופה שנקבעה על ידי קצין המשטרה או שתבוטל. השופט גם רשאי להורות על הארכת תקופת הפסילה, כתלות בחומרת האירוע הנדון, וזאת לאחר שתינתן לנאשם הזכות להציג את טיעוניו בנושא.

זכות השימוע לפני פסילה מנהלית

הסמכות להורות על פסילה מנהלית מותנית בעריכת שימוע לנהג על ידי קצין המשטרה. במסגרת השימוע, על קצין המשטרה להודיע לנהג על העבירה שבגינה הוא מואשם, לאפשר לנהג להגיב על כך ולהשמיע את טענותיו, לשקול אותן בתום לב, ללא משוא פנים וללא דעה קדומה, ורק לאחר מכן לקבל את החלטתו אם יש מקום להורות על הפסילה מנהלית. ככלל, קצין המשטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה אם לדעתו קיימת אפשרות סבירה שיוגש כתב אישום נגד אותו נהג. אם הוא שוכנע שכנגד הנהג לא יוגש כתב אישום, עליו להחזיר לו את רישיון הנהיגה שלו.

מטבע הדברים, מומלץ מאד להתייעץ עם עו”ד בקיא ומנוסה בדיני תעבורה לפני מועד השימוע על מנת להגיע לשימוע מוכן כראוי, וכדי לדעת אילו טענות יש להציג בפני קצין המשטרה כדי למנוע את שלילת רישיון הנהיגה או לקצר ככל הניתן את תקופת השלילה. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במקרה שבו נהג שזומן לשימוע בפני קצין משטרה לא טרח להגיע לשימוע, אזי קצין המשטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה שלו אף בהיעדרו, ופסילת הרישיון תחל מאותו מועד ואילך, על כל המשתמע מכך. יתרה מכך, הנהג גם ייחשב כמי שהודיעו לו על פסילתו מלהחזיק ברישיון הנהיגה שלו, ואם הוא ייתפס בנהיגה בתקופת השלילה, הוא עלול להיות מואשם בעבירת נהיגה תחת פסילה, שנחשבת לעבירה חמורה ביותר. סעיף 67 לפקודת התעבורה קובע כי מי שנהג תחת פסילה דינו מאסר 3 שנים או קנס כספי כבד או שני העונשים יחדיו.

כיצד ניתן לבטל את החלטת הפסילה המנהלית?

קבלת החלטה בדבר פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה איננה בגדר סוף פסוק, וגם אותה ניתן לבקש לבטל כליל, או לפחות לבקש לקצר את תקופת השלילה. לשם כך יש להגיש לבית המשפט לתעבורה בקשה לביטול החלטת הפסילה או לקיצור תקופת הפסילה, בהתאם לסעיף 48 לפקודת התעבורה. בית המשפט לתעבורה משמש במקרה כזה מעין ערכאת ערעור על החלטת קצין המשטרה. עליו לשמוע את עמדת היועמ”ש לממשלה או שוטר, ולאחר מכן בסמכותו לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אילו שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור. גם במקרה כזה, מומלץ להיוועץ בעו”ד מומחה ובקיא בדיני תעבורה, ולהגיש את הבקשה באמצעותו.

אם בית המשפט לתעבורה מחליט שלא להיעתר לבקשה לביטול החלטת הפסילה המנהלית, עדיין ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר ולערר. השופט שמעיין בבקשה רשאי לקיים את ההחלטה הקודמת, לשנותה, לבטלה, לתת במקומה החלטה אחרת אשר בית המשפט האמור היה מוסמך לתתה או להחזיר את העניין אל בית המשפט האמור, למתן החלטה אחרת על ידיו.

מה קורה כאשר לא מוגש כתב אישום כנגד הנהג שרישיונו נפסל בפסילה מנהלית?

אילו עברו 3 חודשים מיום קבלת ההחלטה בדבר הפסילה המנהלית, וכנגד הנהג לא הוגש כתב אישום בגין המעשה/המחדל שבגינו נפסל רישיונו, אזי תבוטל הפסילה המנהלית, וזאת אלא אם כן הורה בית המשפט להאריך את מועד הפסילה לתקופה שיקבע, מטעמים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו. כמו כן, אילו עברו 6 חודשים ממועד הפסילה המנהלית ולא ניתן פסק דין בגין המעשה/המחדל שבגינו נפסל רישיונו, הפסילה תיחשב כבטלה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.בכל מעמד כזה, כאמור, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין דיני תעבורה. עו”ד אוריאל גולדברג מסייע ללקוחותיו בכל הנוגע לפסילה מנהלית, ובעזרתו הם מגיעים לתוצאות המיטביות עבורם.

השאירו פרטים לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות

או חייגו עכשיו

סגירת תפריט
דילוג לתוכן